THÔNG BÁO

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang là xu thế và đã hiện hữu trong nhiều lĩnh vực của hoạt động sản xuất và đời sống xã hội. Sự tiến bộ của công nghệ, vừa làm tăng năng suất lao động nhưng cũng đồng thời làm giảm nhu cầu về nhân sự trong các ngành công nghiệp, dịch vụ nói chung và lĩnh vực Địa không gian nói riêng. Với mục tiêu nắm bắt được những cơ hội và vượt qua những thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0, nhân dịp 55 năm thành lập khoa Trắc địa-Bản đồ và Quản lý Đất đai (1966-2021), Hội nghị khoa học Quốc gia về Công nghệ Địa không gian trong Khoa học trái đất và Môi trường sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến 15 tháng 10 năm 2021 tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Với phương châm kết nối và cùng nhau phát triển, Hội nghị là một diễn đàn để các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến Trắc địa và Địa không gian cùng nhau thảo luận về chiến lược, kỹ thuật và công nghệ, để có những hướng đi phù hợp nhất, hiệu quả nhất, đóng góp cho sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước.

Các công bố khoa học tại Hội nghị sẽ được biên tập và đăng trong Tuyển tập báo cáo Hội nghị với chỉ số ISBN và được in tại một nhà xuất bản có uy tín. Những báo cáo khoa học có chất lượng tốt sẽ được tuyển chọn để đăng trong Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất.